logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 1002751(8) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom

Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
O škole

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom

                                                              Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková       +421 905 646 091                                                                                                                                                               
SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom
Do Stošky 10
010 04 Žilina - Bánová                                                                                                                                   
                                                                                                                                              
    b.matusakova@azet.sk
 • Elokované pracovisko Čadca             Zriaďovateľ:  PaedDr. Beáta Matušáková  

                                                                       Poverená vedím: Mgr. Ingrid Skřivánková           0917 929 047
  SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom
               Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca,
               Paláriková 2311,
              022 16 Čadca


 

     Škola je súčasťou projektu Regionálneho centra autistov, ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí s autizmom. Edukačný proces prebieha v štruktúrovanom prostredí triedy podľa individuálnych vzdelávacích plánov. V edukácii sa uplatňujú rôzne formy a metódy práce. U niektorých žiakov sa uplatňuje forma TEACCH programu (Treatment and Education of Autistic and Communication handicapped Children) určeného práve pre žiakov s autizmom. Pri eliminácii porúch správania uplatňujeme behaviorálne metódy. Vyučovacie hodiny prebiehajú blokovou výučbou.

SZŠ v Bánovej v školskom roku 2023/2024 navštevuje  31 žiakov vo veku od 6. do 18. rokov, rozdelených do 6 tried. MŠ v Bánovej navštevuje v šk. roku 2023/2024 7 žiakov.

Elokované pracovisko SZŠ  v Čadci navštevuje v školskom roku 2023/2024 17 žiakov a 9 detí MŠ.

Žiaci nie sú do tried rozdelení podľa fyzického veku, ale podľa úrovne kognitívnych schopností s prihliadnutím na špeciálnopedagogické potreby žiaka.

 

    V každej triede pracuje 1 špeciálny pedagóg, ktorému pri práci facilituje pedagogický asistent. Žiaci dochádzajú do školy nielen zo Žiliny, ale aj z blízkeho okolia. Erudovaný tím špeciálnych pedagógov a asistentov je spoľahlivou zábezpekou pri plnení našich cieľov a poskytovaní kvalitného vzdelávania detí.
 


Žiadosť o prijatie do SZŠ a MŠ

 • Školský poriadok                                                                                                                                          


  

 • Platby - bankové spojenie ŠKOLNÉ

  Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN (BIC): SK19 0900 0000 0051 0761 0127 • Platby - bankové spojenie STRAVA (škola + materská škola)
   Slovenská sporiteľna, a.s.

IBAN (BIC): SK43 0900 0000 0051 0760 9695


 • IČO: 37 977 440Od 01. septembra 2011 škola zriadila elokované pracovisko SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom v Čadci.

 

 • Elokované pracovisko Čadca
  SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom
               Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca,
               Paláriková 2311,
              022 16 Čadca


  Zriaďovateľ
 •   PaedDr. Beáta Matušáková

Poverená vedením
 Mgr. Ingrid Skřivánková


0917 929 047


Platby - bankové spojenie ŠKOLNÉ

  Slovenská sporiteľňa, a.s.


IBAN (BIC): SK19 0900 0000 0051 0761 0127 (GIBASKBX)  
 

 • IČO: 37 977 440


 

Krúžková činnosť v školskom roku 2023/2024 v SZŠ pre žiakov a deti s autizmom

 • Stolný tenis
 • krúžok varenia a pečenia
 • Vševedko
 • Počítačový krúžok
 • Zdravotná a telesná výchova
 • Z každého rožku trošku
Pedagogickí zamestnanci - špeciálni pedagógovia
 

 • Mgr. Backová Martina (elokované pracovisko MŠ Čadca)
 • Mgr. Bineková Eva
 • Mgr. Čičková Eva
 • Mgr. Gavlásová Martina (elokované pracovisko SZŠ Čadca)
 • Mgr. Hreusová Veronika
 • Mgr. Hrošová Veronika (Súkromná praktická škola)
 • Mgr. Chodelková Zuzana
 • PhDr. Marková Janka, PhD.
 • PaedDr. Remišová Gabriela
 • Mgr. Skřivánková Ingrid (špeciálny pedagóg, el. prac. SZŠ Čadca - poverená vedením el. pracovísk  v Čadci)
 • Mgr. Kubíková Veronika
 • Mgr. Znášiková Tatiana

Pedagogickí asistenti

 • Mgr. Brežná Zuzana
 • Bc. Chabrečková Lenka (elokované pracovisko MŠ Čadca)
 • Mgr. Chnúriková Adriána (elokované pracovisko SZŠ Čadca)
 • Mgr. Kočišová Monika
 • Bc. Kortiš Stanislav
 • Bc. Lukačovičová Daniela (elokované pracovisko SZŠ Čadca)
 • Mgr. Majcherová Martina
 • PhDr. Michulková Anna
 • Mgr. Mišutková Katarína
 • Mgr. Strižová Andrea ( elokované pracovisko MŠ Čadca)
 • Šindel Branislav (Súkromná praktická škola)
 • Mgr. Vanda Benková
 • Mgr. Zubričanová Renáta (elokované pracovisko Čadca)

 
Pedagogickí zamestnanci v Materskej škole
 • Bc. Cvachová Iveta (asistent učiteľa)
 • Nimohajová Ivana
 • Nižná Zoja


 

 

© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie