logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 1002758(8) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Súkromná praktická škola

Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
SPŠ
 
Súkromná praktická škola, Do Stošky 10, 010 04 Žilina
   
 
                                                                                                                                                 
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková     Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD.  +421 905 635 206
            


 
Súkromná praktická škola (ďalej iba SPŠ) poskytuje nižšie stredné odborné vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v kombinácia s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti.
          V SPŠ sa žiaci pripravujú na výkon jednoduchých pracovných činností v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti.
          Príprava v SPŠ trvá tri roky. Pre každého žiaka v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov sú vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie plány. Výber voliteľného (profilujúceho) predmetu je podmienený individuálnymi schopnosťami žiaka a jeho zdravotným stavom.
          Dokladom o získanom vzdelaní nie je výučný list. Žiak dostane záverečné vysvedčenie o absolvovaní SPŠ s uvedením zamerania činnosti na pomocné práce, ktoré je žiak schopný vykonávať spravidla pod dohľadom inej osoby.

Vzdelávanie v SPŠ žiaci absolvujú v dvoch vzdelávacích programoch ISCED 2C- nižšie stredné odborné vzdelávanie, obsahom ktorého sú nasledovné predmety:

 
Pre žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím
 Všeobecnovzdelávacie predmety
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Výchova k mravnosti a občianstvu
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná a športová výchova
Odborno-praktické predmety
Rodinná výchova
Zdravotná výchova
Ručné práce a šitie
Príprava jedál a výživa
Domáce práce a údržba domácnosti
Voliteľné predmety
Pomocné práce v administratíve
Pomocné práce v kuchyni
Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní
Výroba keramiky
Pre žiakov  s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím
Všeobecnovzdelávacie predmety
Slovenský jazyk a literatúra
Matematika
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti
Rozvíjanie sociálnych zručností
Výchova umením (Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Dramatická výchova)
Telesná výchova
Odborno-praktické predmety
Zdravotná výchova
Príprava jedál a výživa
Domáce práce a údržba domácnosti
Voliteľné predmety
Pomocné práce v administratíve
Pomocné práce v kuchyni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Charakteristika voliteľných odborno-praktických a voliteľno - profilujúcich predmetov

Vyučovací predmet Domáce práce a údržba domácnosti- je zameraný na činnosti, ktoré budú pre žiakov upotrebiteľné v bežnom živote.                      
 

Vyučovací predmet Pomocné práce v administratíve je zameraný na osvojenie si základných vedomostí a praktických zručností z oblasti administratívnych prác. Žiaci sa učia pracovať s písomnosťami, kancelárskou technikou (zošívačka, dierkovačka, kopírka, laminovačka a pod.),
s počítačom (MS Word, Excel, internet, e-mail) a tiež základom profesionálnej komunikácie).