logo
úvod O nás  |   kontakty Kontakty  |   novinky Novinky  |   rss Rss  |   návštevy 989741(12) ľudí
"Duša autistov je krehká ako motýlie krídla.
            Ak sa ich dotkneme srdcom, nemáme čo pokaziť. "
logo3
Kontakty
Adresa: Do Stošky 10
              010 04 Žilina - Bánová

Regionálne centrum autistov Žilina
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Email:          b.matusakova@azet.sk
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom
Riaditeľka PaedDr. Beáta Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom elokované pracovisko ČADCA
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková
Poverená vedením: Mgr. Lucia Jantošová
Telefónne číslo:       0917 929 047

Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom
Poverená riadením: Mgr. Dušana
                                Barčíková
E-mail:    dusana.barcikova@gmail.com
Telefónne číslo: 0918 877 144

Občianske združenie Detská komunita
Výkonná riaditeľka: PaedDr. Beáta
                                Matušáková
Telefónne čísla: +421-41-72 411 28
                           0905 646 091

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
Poverená riadením: Mgr. Katarína
                                Machynová
E-mail: info@poradnabanova.sk
Telefónne číslo: 0917/206 559

Súkromná praktická škola
Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta
                    Matušáková
Riaditeľka školy: PhDr. Marková Janka, PhD

E-mail: praktickaskolaza@gmail.com
Telefónne čísla: +421 908 902 455
                          +421 905 635 206
O nás


Regionálne centrum autistov Žilina

 

            Zriaďovateľ: PaedDr. Beáta Matušáková       +421 905 646 091    
          
                                                                                                                                              
SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom
Do Stošky 10
010 04 Žilina - Bánová                                                                                                                                   
                                                                                                                                              
    b.matusakova@azet.sk


 • Pozrite si VIDEO pri príležitosti 10. výročia založenia Regionálneho centra autistovProjekt Regionálneho centra pre autistov v Žiline (RCA) vznikol z iniciatívy rodičov, pedagógov a odborníkov zaoberajúcich sa problematikou autizmu. Cieľom projektu je zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre ľudí so špeciálno-pedagogickými potrebami s diagnózou autizmu a ich rodinám.

RCA začalo svoju činnosť 04. 09. 2006, kedy sa po prvýkrát otvorili brány prvej Súkromnej základnej školy pre žiakov s autizmom (v tom čase jedinej školy tohoto druhu v Slovenskej republike), ktorá zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí. Edukačný proces prebieha v štrukturovanom prostredí triedy podľa individuálnych vzdelávacích plánov formou TEACCH programu určeného práve pre deti s autizmom.

Školu navštevuje v školskom roku 2023/2024 31 detí nielen zo Žiliny, ale aj z blízkeho okolia. Erudovaný tím špeciálnych pedagógov a asistentov je spoľahlivou zábezpekou pri plnení našich cieľov a poskytovaní kvalitného vzdelávania detí.

 
 • Súčasťou RCA je aj Špecializované zariadenie pre osoby s autizmom, ktorého zriaďovateľom je Občianske združenie "Detská komunita". Pre deti je k dispozícii telocvičňa, herňa, počítačová miestnosť vybavená špeciálnymi edukačnými a fono programami, muzikoterapeutická a arteterapeutická miestnosť, keramická dieľňa a zubná ambulancia. ŠZ zabezpečuje celodennú starostlivosť deťom od predškolského veku až po dospelosť.
 
 • 01.09.2009 vznikla Súkromná materská škola ako organizačná zložka Súkromnej základnej školy a zmenil sa názov aj štatút školy na Súkromnú zákludnú školu s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom.

 

 • Dňa 06. 09. 2011 bolo otvorené elokované pracovisko SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom v Čadci. Školu v školskom roku 2021/2022 navštevuje 13 žiakov a 12 detí v MŠ.

 

 • V novembri 2012 pribudlo do našej rodiny ďalšie elokované pracovisko pre deti s autizmom, ktoré sídli na Ulici A. Pietra 13, v Žiline.
 •  K 01.09.2014 vznikla Súkromná praktická škola, ktorá poskytuje nižšie stredné odborné vzdelávanie žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím a žiakom s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v kombinácia s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili špeciálnu základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti.
   
 • V septembri 2016 zriadila SZŠ s MŠ pre deti a žiakov s autizmom elokované pracovisko v Čadci MŠ pre našich najmenších klientov.

   


Úzko spolupracujeme a konzultujeme s rodičmi, odborníkmi z radov medicíny, psychológie a pedagogiky. Pedagógovia sa zúčastňujú odborných kurzov a seminárov v rámci ďalšieho vzdelávania, ako aj domácich a medzinárodných konferencií zameraných na problematiku autizmu.

RCA zastrešuje aj Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva.

 V priestoroch RCA sa nachádza aj SPOSA-ŽR (Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Žilinský región,www.sposazr.sk), ktorá háji a chráni záujmy osôb postihnutých autizmom v širokej spádovej oblasti Žilinského regiónu. Základnou úlohou spoločnosti je združovať rodičov autistických detí, mládeže i dospelých a poskytovať alebo sprostredkovávať im a ich deťom morálnu, odbornú, poradenskú i materiálnu pomoc v ich neľahkej životnej situácii. SPOSA iniciuje a spolupôsobí pri vzniku zariadení poskytujúcich jedincom s autizmom vzdelávanie, výchovu a sociálne služby rôzneho charakteru. Pre deti organizuje záujmové aktivity, napr. plávanie, hippoterapiu a iné. 

 

© 2024 code & design Dewp | Ochrana osobných údajov, administrátor

Tento web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohoto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie